نماینده انحصاری شرکت خارجی

بررسی اجمالی

مزایای این ویزا:

شرایط:

همچنین نماینده انحصاری باید :

*حتی اگر این شرکت در انگلستان فقط دارای هویت حقوقی بوده و کارمند و یا تجارت معامله‌ای نداشته باشد شما همچنان واجد شرایط خواهید بود .

هنگام درخواست به عنوان نماینده انحصاری یک شرکت خارجی، باید مدارک زیر را ارائه دهید:

کارمند روزنامه، خبرگزاری یا سازمان پخش:

سایر اسنادی که باید ارائه دهید:

برای تمدید ویزا نیز باید شرایط زیر را رعایت کنید:

فرم درخواست مشاوره