لیست املاک : Bulgaria
 • بلغارستان بلغارستان
 • 55،560 پوند
 • 2
 • 77 متر مربع
 • بلغارستان بلغارستان
 • 59،820 پوند
 • 2
 • 150 متر مربع
 • بلغارستان بلغارستان - بورگاس
 • 16000 پوند
 • 2
 • از 120 متر مربع
 • بلغارستان بلغارستان
 • 557500 پوند
 • 4
 • از 452 متر
 • بلغارستان بلغارستان
 • 82500 پوند
 • 5
 • 512 متر مربع
 • بلغارستان بلغارستان
 • 77300 پوند
 • 3
 • 359 متر مربع
 • بلغارستان بلغارستان
 • 12200 پوند
 • 2
 • 75 متر مربع
 • بلغارستان بلغارستان
 • 39990 پوند
 • 2
 • 88 متر مربع
 • بلغارستان بلغارستان
 • 71000 پوند
 • 1
 • 52 متر مربع
 • بلغارستان بلغارستان
 • 21900 پوند
 • 1
 • 67 متر مربع
 • بلغارستان بلغارستان
 • 225185 پوند
 • 2
 • 82 متر مربع
 • بلغارستان بلغارستان
 • 106800 پوند
 • 4
 • از 452 متر
فرم درخواست مشاوره